X
X
Back to the top
X
deze website gebruikt cookies  lees meer of accepteer
X

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De artiest verklaart zich te schikken naar de instructies van de organisator inzoverre dat deze geen afbreuk doen aan de artistieke prestatie en de technische afspraken. Onder de naam ‘artiest’ kan eveneens begrepen worden: alle muzikanten/begeleiders die deel uitmaken van Trashbeatz.
2. De artiest verplicht zich tenminste 30 minuten voor aanvang van de artistieke prestatie aanwezig te zijn.
3. Er moet een ruimte worden voorzien: speelklaar en veilig volgens de opgegeven minimum-afmetingen. Bij onderlinge overeenkomst kan indien gewenst de de artistieke prestatie doorgaan in open lucht.
4. De organisator zorgt voor voldoende publiciteit van de artistieke prestatie via affiches, folders, pers, radio, TV, enz. Alle onkosten voor publiciteit, taksen, enz. vallen ten laste van de organisator (KB van 29.11.69).
5. Het honorarium dient betaald te worden ten laatste op de vervaldag van de factuur.
6. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% en met intresten à rato van 1% per maand. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding, alsmede de schadevergoeding bij contractbreuk door de organisator, in onderling overleg en na onderhandeling werd bepaald als zijnde de potentiële schade die de artiest als gevolg van niet-betaling of contractbreuk van deze overeenkomst lijdt. Partijen verklaren dat deze clausule geen strafbeding is en in overeenstemming met artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.
7. De artiest verplicht zich er toe om in geval van overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.) dit terstond aan de organisator mede te delen. De artistieke prestatie wordt verschoven naar een latere datum in gezamelijk overleg tenzij de artiest akkoord gaat om dit contract te annuleren. De organisator kan geen aanspraak maken op welkdanige schadevergoeding ook.
8. Indien de artistieke prestatie dient afgelast of stopgezet te worden omwille van de weersomstandigheden, wanordelijk verloop van de manifestatie, overheidsbevel, enz. zal toch het volledige honorarium uitbetaald worden, tenzij de artiest de uitdrukkelijke en enige oorzaak is.
9. Ingeval van contractbreuk door de organisator, behoudens overmacht, zal deze onmiddellijk een schadevergoeding moeten betalen aan de artiest gelijk aan het
volledige honorarium. Onder contractbreuk wordt eveneens verstaan het niet naleven van alle punten van dit contract.
10. In het geval van overmacht buiten de wil van de organisator zal de uitvoering van dit contract verschoven worden naar een latere datum en dit tegen het vermelde honorarium te vermeerderen met de eventuele extra-kosten.
11. Elke schade en/of diefstal aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of organisator aan de instrumenten, bijhorend materiaal en persoonlijke bezittingen van de artiest, zal door de organisator volledig worden vergoed tegen taxatiewaarde binnen de twee weken nadat de schade werd aangebracht.
12. De artiest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gebouw, gebeurlijke ongevallen, enz. tenzij dit op moedwillige basis veroorzaakt werd door de artiest.
13. Beide contractanten verklaren hierbij meerderjarig te zijn of bij minderjarigheid dit contract te hebben laten meeondertekenen door één van de ouders of voogden. Indien de contractant of ondertekenaar optreedt als vertegenwoordiger van de organisator, verklaart hij door ondertekening van dit contract daartoe gerechtigd te zijn.
14. Annulatie van dit contract is niet toegestaan zonder toestemming van de artiest. Dit contract is opgesteld naar Belgisch Recht; eventuele geschillen worden eerst in der minne geregeld en bij gebrek hieraan voor de daartoe aangewezen Rechtbanken te Gent.
15. Eén origineel van dit contract, degelijk ondertekend door de organisator, moet zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar de artiest.
16. Van zodra de organisator het optreden mondeling en/of schriftelijk bevestigd heeft en/of zijn optie op het optreden gelicht heeft, is er een contract tot stand gekomen tussen beide partijen.

17. De organisator zorgt voor voldoende parkeerruimte vlakbij de plaats voor lossen en laden.

© Powered by Trashbeatz