X
X
Back to the top
X
deze website gebruikt cookies  lees meer of accepteer
X

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENTrashbeatz webshop

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Trashbeatz (versie 01.12.2020)

 1.   Algemeen
1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, van toepassing op alle bestellingen en transacties via de website www.trashbeatz.be met betrekking tot de daarop aangeboden producten.
1.2.      Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Trashbeatz, Drogenbroodstraat 19, 9940 Evergem, België, Europa, met BTW-nummer BE 0807.185.597, met e-mailadres info@trashbeatz.be en tel. +32 (0)485 35 85 63. Trashbeatz treedt op als verkoper van de aangeboden producten.
1.3.      Door het plaatsen van een bestelling via de website aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud. Trashbeatz behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die vanaf de wijzigingsdatum worden geplaatst. Trashbeatz raadt de koper aan om een kopie van deze algemene voorwaarden af te printen of op te slaan wanneer een bestelling wordt geplaatst via de website.
1.4.      De inhoud van de website www.trashbeatz.be, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Trashbeatz of rechthoudende derden. Links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de koper, zijn louter informatief en Trashbeatz is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de websites waarnaar wordt verwezen.

2.   Producten
2.1.      Elk product wordt op de website beknopt, niet uitputtend doch wel zo nauwkeurig mogelijk afgebeeld en beschreven. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wel onder voorwaarden geschiedt of waarop een korting van toepassing is, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2.      Voor een gebeurlijke fout op de website www.trashbeatz.be kan Trashbeatz niet aansprakelijk worden gesteld. De kleurweergave van de producten op de website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de gebruiker van de website, waardoor de afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.
2.3.      Trashbeatz garandeert niet dat alle producten die op de website voorkomen, beschikbaar zijn en behoudt zich het recht voor om bepaalde producten, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, uit het assortiment te halen of niet langer beschikbaar te stellen.
2.4.      Trashbeatz beschikt voor alle aangeboden producten over de nodige licenties of concessies van rechthoudende derden. Elk product voldoet aan de wettelijke normen en mag online worden verkocht.
2.5.      Voor specifieke vragen inzake maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, is onze klantendienst bereikbaar via info@trashbeatz.be of telefonisch via +32(0)485 35 85 63.
 
3.   Bestellingen plaatsen
3.1.      Producten bestellen op de website gebeurt onder de volgende voorwaarden en op de hierna vermelde wijze:

  • de koper verklaart minimum 18 jaar oud te zijn, dan wel te handelen met uitdrukkelijke toestemming van ouder of voogd en bovendien verantwoordelijk te zijn voor het doorgeven van zijn bestelling; de koper is, in voorkomend geval, eigenaar of gevolmachtigd houder van een geldige betaalkaart om de producten te kopen; bestellingen via de website geschieden als volgt: de koper kiest de producten, doet opgave van zijn persoonsgegevens met inbegrip van een geldig telefoonnummer en e-mailadres, kiest het leveringsadres en de leverings- en betaalmethode en verklaart zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden; de betaling wordt goedgekeurd, Trashbeatz stuurt de koper per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met zijn bestelnummer en details van de bestelde producten van zodra de betaling is verwerkt ; Trashbeatz ontvangt het te betalen bedrag van de koper; Trashbeatz verzendt de producten, dan wel worden deze door de koper afgehaald op het overeengekomen adres; de koper ontvangt de producten.

3.2.      Bestellingen geplaatst via de website worden slechts bindend voor Trashbeatz nadat deze de bestelling van de koper heeft aanvaard. Trashbeatz behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te aanvaarden of te annuleren indien er zich op de website op het moment van het plaatsen van de bestelling een fout van technische aard voordeed of de website foutieve prijsinformatie vermeldde het bestelde product of specificatie niet beschikbaar is de beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is,

3.3.      Bij weigering of annulatie van een bestelling omwille van een van in artikel 3.2 vermelde redenen zal Trashbeatz in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.
3.4.      Bestellingen zijn definitief na ingave door de koper van de gekozen producten, zijn persoonlijke gegevens en keuze van de betaalmethode, ook als daaropvolgend door de klant niet alle betalingsgegevens via de website worden ingevoerd.
 
4.   Prijs
4.1.      De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW doch exclusief verzend- en leveringskosten. De prijzen zijn geldig op de dag dat ze op de website worden aangeboden en gelden per stuk tenzij anders aangegeven. Trashbeatz is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail werd bevestigd of nadat met de uitvoering ervan is begonnen. Trashbeatz is niet gehouden door prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld ingevolge kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
4.2.      Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 
5.   Verzend- en leveringskosten
5.1.      Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen, zijn volledig ten laste van de koper en worden weergegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst.
5.2.      De gehanteerde tarieven voor verzending, voorzien via BPost, worden berekend per order, staan hieronder vermeld:

Land/Continent Verzendkost incl. BTW
Nationaal (België) en Nederland € 5,00
Rest Europa € 8,00
Buiten Europa € 10,00

 
6.   Leveringstermijn
6.1.      Trashbeatz tracht alle op de website aangeboden producten steeds in voorraad te hebben en tijdig – d.i. binnen de 10 werkdagen na ontvangst betaling binnen België en Nederland – te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom niet tijdig tot verzending kan worden overgegaan en de streefdatum niet wordt gehaald. In dat geval wordt de koper per e-mail verwittigd dat de levering langer dan voorzien zal duren.
6.2.      De vermelde leveringsdata zijn niet bindend en impliceren geen resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van enige schadevergoeding ten voordele van de koper. Trashbeatz heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de producten worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 
7.   Klachten
De koper dient alle bestelde en geleverde producten bij ontvangst te controleren op eventuele schade en volledigheid. De producten worden verondersteld in goede staat geleverd te zijn en te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming dient binnen de 5 kalenderdagen na levering te worden gemeld; dit kan uitsluitend per elektronische post naar info@trashbeatz.be. Na deze periode wordt de levering volledig naar wens geacht te zijn uitgevoerd.
 
8.   Aansprakelijkheid
8.1.      Deze algemene voorwaarden beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al de verplichtingen en de aansprakelijkheid van Trashbeatz met betrekking tot de (levering van de) producten. Voor zover wettelijk toegestaan gelden er voor Trashbeatz geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze voorwaarden zijn vermeld.
8.2.      Trashbeatz is niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, noch voor enige andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan voor de koper.
8.3.      Niets in deze voorwaarden doet echter afbreuk aan de rechten van de koper op grond van de wet en niets in deze voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid ingeval van bedrog of opzettelijke fout uit te sluiten.
 
9.   Omruilregeling
9.1.      De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering, het product om te ruilen.
9.2.      Daartoe dient de koper vooraf een verzoek in te dienen, wat uitsluitend per elektronische post kan naar info@trashbeatz.be met vermelding van het ordernummer, het product en de gewenste andere maat. Na een bevestiging door Trashbeatz dient de koper het om te ruilen product in originele staat en verpakking op eigen kost en risico terug te sturen naar Trashbeatz, Drogenbroodstraat 19, 9940 Evergem, België, Europa.
9.3.      Trashbeatz kan een teruggezonden product weigeren wanneer de terugzending vooraf niet werd aangemeld, wanneer het product door de koper werd beschadigd of zichtbaar gebruiksporen vertoont of bij ongefrankeerde retourzendingen. 
9.4.      Bij een geldige verzaking/retour, ontvangt de koper van Trashbeatz een tegoedbon, waarmee op de website www.trashbeatz.be andere producten kunnen worden besteld en betaald. Bij een door Trashbeatz aanvaarde omruiling van producten (bv. in een andere maat) worden de nieuwe verzendingskosten ten laste genomen door Trashbeatz. Een terugbetaling door Trashbeatz geschiedt enkel indien de bestelde goederen door voorraad- of andere problemen niet geleverd kunnen worden.
9.5.      Het verzakingsrecht en/of de retrourregeling geldt niet voor producten die op uitdrukkelijk verzoek van de koper zijn vervaardigd (gepersonaliseerde producten), noch op ondergoed en zwemkledij (om hygiënische redenen) of voor audio artikelen.
 
10.    Overmacht
Trashbeatz is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen alle vormen van overmacht en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Hieronder worden mee begrepen: stakingen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan Trashbeatz afhankelijk is.
 
11.    Persoonsgegevens
11.1.    Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
11.2.    Trashbeatz is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld. Door zich toegang te verschaffen tot de website, door hem te bezoeken of te gebruiken, gaat de koper akkoord met de registratie en verwerking door Trashbeatz van persoonlijke gegevens over de koper voor de volgende doeleinden: beheer van het klantenbestand van Trashbeatz, met inbegrip van potentiële kopen, administratie van contractuele relaties, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van (web)statistieken en tests, commerciële prospectie en direct marketing van door de Trashbeatz verkochte producten.
11.3.    De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de website worden enkel gebruikt met het oog op voormelde doelen en dienen in de eerste plaats het verzorgen van een vlotte levering en service na verkoop. De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt.
11.4.    De koper heeft het recht om schriftelijk en kosteloos te eisen dat Trashbeatz ophoudt zijn persoonlijke gegevens die via de website werden verkregen, te gebruiken voor direct marketing.
             De koper heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en om te verzoeken om rechtzetting indien deze gegevens niet correct of relevant zouden zijn. Om deze rechten uit te oefenen dient de koper een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te verzenden naar Trashbeatz, Drogenbroodstraat 19, 9940 Evergem, België, Europa of een evenwaardige e-mail naar info@trashbeatz.be
 
12.    Bewijs
Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld e-mail, backups, enz.).
 
13.    Splitsbaarheid
Indien een van deze algemene voorwaarden (deels) onwettig of niet afdwingbaar zou zijn, blijven de overblijvende bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. Het nalaten op gelijk welk moment door Trashbeatz om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 
14.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten afgesloten met de koper worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De Gentse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 
15.    Copyright
Op alle op de website www.trashbeatz.be aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie die afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Trashbeatz noch geheel, noch gedeeltelijk op enige wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.

© Powered by Trashbeatz